חוק וקישורים שימושיים

חוק וקישורים שימושיים:
ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם -|- מגילת העצמאות -|- מגילת האומות המאוחדות -|- חוק יסוד הממשלה -|- כבוד האדם וחירותו -|- חסד"פ -|- חסד"פ-מעצרים -|- פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות) -|- פסד"פ -|- חוק העונשין -|- פקודת הראיות -|- פקודת השטרות -|- פקודת הפרשנות -|- חוק בתי המשפט -|- חוק יסוד השפיטה -|- תקנות סדר הדין האזרחי -|- חוק החוזים (חלק כללי) -|- חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) -|- חוק הפרשנות -|- פקודת המשטרה -|- חוק הצגת תעודת זהות -|- חוק ההוצאה לפועל -|- פקודת הנזיקין -|- חוק המיטלטלין -|- חוק המקרקעין -|- פקודת הקרקעות -|- חוק התכנון והבניה -|- חוק הביטוח הלאומי -|- פקודת הסמים המסוכנים -|- פקודת מס הכנסה -|- פקודת המיסים (גבייה) -|- חוק מס ערך מוסף -|- פקודת התעבורה -|- פקודת העיריות -|- חוק הגנת הפרטיות -|- הנחיות היועץ המשפטי לממשלה -|- משטרת ישראל -|- לשכת עורכי הדין בישראל -|- חוק לשכת עורכי הדין -|- הרשות השופטת -|- עבירות תנועה נקודות וסמל סעיף -|- מאגר טפסים רשות המסים -|- טפסטים משרד הפנים -|- טפסים מיסוי מקרקעין -|- טפסים ביטוח לאומי -|- טופס הצהרה על אי רצון להיות אזרח ישראלי -|- הזמנת שיקים ממשלתיים -|- אמנה בדבר מעמדם של מחוסרי אזרחות -|- ביטויים משפטיים בלטינית במשפט האזרחי\פלילי -|- סוגי הליכים משפטיים - הקיצורים והשמות המלאים -|- כללי האתיקה לעובדי המדינה -|- החוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות) תשי"ט-1958. -|- ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים -|- מדיניות התביעה - סמים: אחזקה ושימוש לצריכה עצמית -|- חקירה והעמדה לדין בעבירה לפי חוק איסור לשון הרע -|- עיכוב הליכים בעבירות פיסקליות וכלכליות -|- טענות מקדמיות במשפט פלילי והזכות להליך הוגן -|- כללי הצדק הטבעי -|- תקנות סדר הדין הפלילי -|- חוק סדר הדין הפלילי -|- פקודת בזיון בית המשפט -|- תקנות בתי המשפט (אגרות) -|- האמנה בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות -|- עתירות אסירים ועצורים -|- הנחיות פרקליט המדינה - חלופות למעצר עד תום ההליכים -|- טענת כשל בייצוג ע"י עורך דין בארה"ב -|- הזכות לייצוג הולם וטענת "כשל בייצוג" -|- טענת "כשל בייצוג" בערעורים פליליים – דימוי מול מציאות

ערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי
ערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי
ועדה למחיקת חובות במוסד לביטוח לאומי (באתר כל-זכות)
ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי (באתר כל-זכות)

"הרשות חייבת לנמק את החלטתה, בין מכוח חוק ההנמקות ובין כנגזרת של חובת ההגינות החלה עליה. חובת ההנמקה של הרשות חשובה מטעמים אחדים: היא מסייעת לקבל החלטה רציונלית ולא שרירותית; היא מספקת תשתית עובדתית לביקורת על פעולתה של הרשות; והיא מבטאת יחס אנושי ומכבד לפרט שההחלטה המינהלית עוסקת בו. על מנת שההנמקה תוכל לשרת יעדים אלה היא חייבת להיות מפורטת, ובכל אופן, עליה להימנע מניסוחים כלליים וסתמיים" (ת"מ (ב"ש) 31214-03-14‏ ‏Abdalla Ali Mohamed Abdalla‏ נ' מדינת ישראל - משרד הפנים‏ (טרם פורסם, 2.6.14), וההפניות ששם; ההדגשות אינן במקור).

בהיות המוסד לביטוח לאומי מופקד על תחום הביטחון הסוציאלי, חלה עליו חובת תום לב מוגברת, העולה אף על החובות החלות על גופים ציבוריים מכוח נורמות של המשפט המנהלי (ראו למשל בדב"ע נה/115-0 מרים יחזקאל - המוסד לביטוח לאומי פד"ע כ"ט 121).

מתוך אתר "ידיד"

סיוע משפטי מסביב לעולם - מספר קישורים מעניינים בישראל

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License